Όραμα Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης

 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τουριστικός κλάδος, με την αυστηρή έννοια του όρου (παραδοσιακοί φορείς παροχής ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών), αφορά περίπου 1,8 εκατομμύριο επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες (ΜΜΕ). Συμβάλλει στο ΑΕγχΠ και στην απασχόληση κατά 5% και 5,2%, αντιστοίχως, του ενεργού πληθυσμού (9,7 εκατομμύρια άτομα). Εάν ληφθεί υπόψη η στενή σύνδεσή του με άλλους οικονομικούς τομείς, η συνεισφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη - πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ και τουλάχιστον 12% περίπου της συνολικής απασχόλησης, δηλαδή 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι!
Από ευρωπαϊκή σκοπιά, η τουριστική πολιτική αποτελεί επίσης μέσο για την επίτευξη γενικών στόχων στους τομείς της απασχόλησης και της αναπτυξιακής πολιτική!
Ταυτόχρονα, η περιβαλλοντική και αειφορική διάσταση του τουρισμού θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία συν τω χρόνω, αφού ο Τουρισμός αλληλοεπιδρά τόσο στενά με το Περιβάλλον - σπάνιο περιβάλλον σημαίνει τουρισμός, που με τη σειρά του αν αναπτυχθεί στρεβλά απειλεί το περιβάλλον και άρα τον ίδιο!

Η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να εγκαταλείψει τον μαζικό χαρακτήρα της και να στραφεί σε λογικές ενσωμάτωσης τεχνολογιών και προσεγγίσεων που δεν επιβαρύνουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλων και ταυτόχρονα σέβονται και εμπλέκουν θετικά τις τοπικές κοινωνίες.

Στον αντίποδα του συμβατικού τουρισμού (με υποδομές και δραστηριότητες που καταναλώνουν αδικαιολόγητα τεράστια ποσά ενέργειας για να ικανοποιήσουν τους τουρίστες, χρησιμοποιούν μη τοπικά προϊόντα, εξαντλούν τους υδατικούς πόρους, παράγουν πολλά απόβλητα, δεν ενδιαφέρονται για τις χημικές ουσίες κλπ), ο ΦΠΤ, δείχνει υπευθυνότητα προς το περιβάλλον και την σύνδεσή του με την τοπική οικονομία!

Ο ΦΠΤ αλληλεπιδρά με τον επισκέπτη με θετικό τρόπο!

Τα τρόφιμα από την τοπική και βιολογική παραγωγή έχουν εξαιρετική γεύση και επισκέπτες τα δέχονται με ευχαρίστηση, ενώ το εσωτερικό κλίμα των καταλυμάτων είναι πολύ καλύτερο όταν δεν ψύχεται η θερμαίνεται υπερβολικά!

Άρα, ο ΦΠΤ δημιουργεί μια καινούργια τουριστική αγορά πελατών που έχουν και εκτιμούν την περιβαλλοντική ευθύνη!

Το πλαίσιο και τα όρια του ΦΠΤ είναι ευρεία και οι εμπλεκόμενοι πολλοί. Η ιεράρχηση / προτεραιοποίηση των διαφόρων σχετικών θεμάτων εξαρτάται από τα ενδιαφέροντα αυτού που προσεγγίζει το θέμα. Άλλες προτεραιότητες έχει η Πολιτεία / Περιφέρειες / Δήμοι, άλλες οι επιχειρηματίες, άλλες οι τουρίστες και άλλες οι μόνιμοι κάτοικοι. Στη Δια-συνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, περιοχή σπάνιου περιβάλλοντος και μεγάλων ευκαιριών τουριστικής ανάπτυξης, η στροφή προς ένα εναλλακτικό μοντέλο ΦΠΤ μπορεί να σημάνει:

 • την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,
 • την βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, ξεκινώντας από τα τουριστικά καταλύματα και φθάνοντας έως την ελκυστικότητα του πακέτου προσφερόμενων υπηρεσιών,
 • την αντιμετώπιση των τάσεων υπερ-συγκέντρωσης που αρχίζουν να διαμορφώνονται σε ορισμένες ζώνες,
 • την προσέλκυση τουριστικών από το εξωτερικό.

που αποτελούν κρίσιμες για την περιοχή αναπτυξιακές δυνάμεις!

Οι Περιφερειακές Αρχές Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων (Ελλάδα) και οι Δήμοι Κορυτσάς, Αργυρόκαστρου και Αυλώνας (Αλβανία) συνδέονται με ένα «Πράσινο Μονοπάτι»,

 • θέτοντας τους γενικούς στρατηγικούς στόχους και το πλαίσιο πολιτικής για την εξασφάλιση ενός «πράσινου» περιβάλλοντος εντός του οποίου κινούνται οι υπόλοιποι παίκτες του τουριστικού τομέα και
 • λειτουργώντας «υποδειγματικά» με την υλοποίηση πράσινων πιλοτικών έργων υποδομής σε εγκαταστάσεις τους που μπορεί να μην εξυπηρετούν άμεσα τουριστικές ανάγκες (δεν είναι ξενοδοχεία η εστιατόρια) αποτελούν όμως ορατούς πόλους έλξης των τουριστών.

 

Η ανάπτυξη του ΦΠΤ στην Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας και η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και πράξη υλοποιείται μέσα από δράσεις:

 • ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υποδομές της,
 • διαχείριση αστικών / βιομηχανικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης,
 • εξοικονόμηση και διαχείριση υδάτινων πόρων,
 • διατήρησης / ανάδειξη της τοπικής αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος,
 • ανάπτυξη οικοτουριστικών υποδομών και δραστηριοτήτων,
 • εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων,
 • κατάρτιση και διάχυση της γνώσης σχετικά με τις τάσεις και απαιτήσεις του πράσινου τουρισμού, όπως:
  • στροφή στην πράσινη επιχείρηση με την ενθάρρυνση κρίσιμων επενδύσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων,
  • ενθάρρυνση νέας επιχειρηματικότητας σε κλάδους της πράσινης οικονομίας, και
  • ενθάρρυνση στις επιλογές πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις της περιοχής, κλπ.

Μάλιστα μέσα από αυτό το σύνολο επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν με βάση τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε και τις προτεραιότητες που έθεσε η κάθε Περιφέρεια, εκτός των πιλοτικών έργων που υλοποιεί και τέσσερα (4) συγκεκριμένα «επενδυτικά σχέδια» προς άμεση προώθηση χρηματοδότησης!

 

0
0
0
s2sdefault