Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

 

Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας για τη θέρμανση κτιρίων γραφείων και κατοικιών, την κίνηση των διαφόρων μέσων μεταφοράς, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων, την παροχή τουριστικών υπηρεσιών και την αγροτική δραστηριότητα . Η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση των όρων διαβίωσης, αλλά και η λάθος χρήση της ενέργειας συντελούν στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακή ζήτησης που στο μεγαλύτερο μέρος της σήμερα ικανοποιείται από τις συμβατικές ενεργειακές πηγές, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα άνθρακα.

Η καύση αυτών των ενεργειακών πρώτων υλών για την παραγωγή ωφέλιμης ενέργειας δημιουργεί τα αέρια του θερμοκηπίου με συνέπεια το περίφημο φαινόμενο του θερμοκηπίου, την κλιματική αλλαγή και όλα τα συνεπαγόμενη περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων!

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, μαζί με την η προστασία της βιοποικιλότητας και την μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Η μετάβαση σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που σημαίνει ευρεία χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας, αποτελεί τουλάχιστον σε επίπεδο στόχευσης βασική επιλογή ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη.

Οι δεσμευτικοί στόχοι μέσω Οδηγιών και Κανονισμών για το 2020, είναι:

  • 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ,
  • 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, και
  • 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (σε σύγκριση με τις προβλέψεις του σεναρίου αναμενόμενης εξέλιξης (Σεναρίου Αναφοράς) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για το 2020.

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα θέτει ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030:

  • 40% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε σχέση πάντα με το 1990) (δεσμευτικός για κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά και για την Ένωση συνολικά),
  • 27% τουλάχιστον διείσδυση ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας   (στόχος δεσμευτικός σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά όχι και για κάθε κράτος μέλος), και
  • τουλάχιστον 27% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης [επικαιροποίηση το 2020] (ενδεικτικός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο).

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια και την μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών με Ορίζοντα το 2050, με τον οποίο δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά περισσότερο από 80% σε σχέση με τα επίπεδα εκπομπών του 1990, στο πλαίσιο των αναγκαίων μειώσεων εκπομπών όλων των ανεπτυγμένων χωρών με ενδιάμεσους σταθμούς 40% μείωση έως το 2030 όπως προαναφέρθηκε και 60% έως το 2040!

0
0
0
s2sdefault