Τουρισμός

 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τα ειδικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα του Τουρισμού πρέπει να έχουν ως στόχο:

  • την ενθάρρυνση της δημιουργίας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στον τομέα αυτό,
  • την προώθηση συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, ειδικότερα με την ανταλλαγή καλής πρακτικής.

 

Σύμφωνα με την οικονομική στρατηγική «Ευρώπη 2020», το πλαίσιο τουριστικών δράσεων μπορεί να αναπτυχθεί γύρω από τις ακόλουθες  προτεραιότητες:

  • Ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα.
  • Προώθηση της ανάπτυξης βιώσιμου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουρισμού.
  • Εδραίωση της εικόνας και της προβολής της Ευρώπης ως συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών τουριστικών προορισμών.
  • Μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού.

 

Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοινώσεις σχετικά με τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού:

  • την ανακοίνωση (COM(2007)621 τελικό), της 19ης Οκτωβρίου 2007, — Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό — στην οποία εκτίθεται η επιλογή της βιώσιμης ανάπτυξης για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του τουρισμού και εξαγγέλλονται τριετείς προπαρασκευαστικές δράσεις,
  • την ανακοίνωση (COM(2010)352 τελικό), της 30ής Ιουνίου 2010, — Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο — ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό — στην οποία αναλύονται οι παράγοντες και τα εμπόδια για την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού,
  • την ανακοίνωση (COM(2012)649 final), της 7ης Νοεμβρίου 2012, — Εφαρμογή και ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης στην ΕΕ — με στόχο την αύξηση των τουριστικών ροών από τρίτες χώρες μέσω της κοινής πολιτικής θεωρήσεων,
  • την ανακοίνωση (COM(2014)86 final), της 20ής Φεβρουαρίου 2014, — Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό — με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό.

0
0
0
s2sdefault